Добре дошли в ALPHA Lifestyle ! Онлайн магазин и дистрибутор на хранителни добавки и дрехи за фитнес !
Качеството е това, към което се стремим !
Ние ще Ви помогнем !
menu Отвори меню ALPHA
Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „Алфа Лайфстайл“ ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между

„Алфа Лайфстайл“ ЕООД/ ЕИК 204787366, България,гр.София, бул. Братя Бъкстон 33А, представлявано от г-н Мартин Митов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или КЛИЕНТИ, на електронния магазин „alpha.bg”.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН „alpha.bg”

Чл. 2.alpha.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://alpha.bg/, чрез, който Ползвателите могат да сключват договори за покупка и доставка на предлаганите стоки с регистрация и създаване на потребителски профил или директно чрез формата на незабавна поръчка, както и:

При поръчка КЛИЕНТА се задължава да плати цената на стоката, услугите и разходите за доставка съгласно условията описани в информацията за доставка и заплащане на стоки и услуги, както и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка.

Да получават информация за нови стоки и услуги предлагани от http://alpha.bg

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с http://alpha.bg, чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет.

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата http://alpha.bg в Интернет.

Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е зачеркната.

Чл. 4. (1)При липса на наличност от заявената стока ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение на посочената от КЛИЕНТА електронна поща или на посочения телефон.

(2) При посочени неверни данни - сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан, от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за допуснати грешки и неточности в публикуваната на http://alpha.bg информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на артикулите. Всички обявени цени са в български левове/Евро с включен ДДС.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоката сам или чрез трети лица, подходящо опакована, съгласно вида ѝ. В определени случаи e възможно доставката да бъде извършена на части (например две отделни пратки).

Чл. 7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения, публикации под продуктите, включително и за увреждане на здравословното състояние на ПОЛЗВАТАЕЛИТЕ.

Чл. 8. КЛИЕНТЪТ има право да откаже получаването или да върне стока в следните случаи:

Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката

След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да иска връщането ѝ и след възстановяване на платената от него сума, когато:

Стоката има съществен скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката.

В случаите на чл. 69, ал. 3, от ЗЗППТ, КЛИЕНТЪТ има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде отворена и са спазени следните условия

Запазен добър търговски вид;

Запазена оригинална опаковка;

Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на КЛИЕНТА.

Ако при транспортирането стоката е повредена.

Когато е налице съществено несъответствие между поръчаната и доставената стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 48 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

Извън изброените случаи, КЛИЕНТЪТ няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. При отказа за получаване се съставя констативен протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказа му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

Възстановяване на заплатената сума

Заменяне на стоката с нова

Отстъпка от цената

Разопаковани и/или отворени от КЛИЕНТА хранителни добавки и/или храни за спортисти не подлежат на замяна или връщане.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 9. ДОСТАВЧИКЪТ полага необходимите грижи за защита на личните данни на КЛИЕНТА (съгласно Закона за защита на личните данни), които са му станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни.

Чл. 10. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи Условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА за целите, предвидени в настоящия договор.

Чл. 11. ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва информацията за предлаганите стоки и/или услуги на КЛИЕНТА, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, анкети, статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случаи на изрично несъгласие на същия, изпратено на следната електронна поща: office@alpha.bg

Чл. 12. ДОСТАВЧИКЪТ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на ПОТРЕЖИТЕЛЯ, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

Чл. 13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЪЧИКЪТ  има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението му при използване на електронния магазин.

V. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителните:

Наименования на ДОСТАВЧИКА: „Алфа Лайфстайл“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр.София, бул. “Братя Бъкстон“33А, ЕИК 204787366, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204787366.

Данни за кореспонденция:  гр. София,бул."Братя Бъкстон 33А, бл. 33А

Електронна поща: office@alpha.bg

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни - Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите - Адрес: гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3,4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията - Адрес: гр.София 1000, бул. "Витоша" №18, Телефон: (02) 935 61 13 Факс: (02) 980 73 15 Уеб сайт: www.cpc.bg.

Чл. 14. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Чл. 15. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ползватели от: 20.11.2017 г.

 

Политика за защита на личните данни (GDPR)

 

Алфа Лайфстайл е публично търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204787366, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша , бул. Братя Бъкстон 33А, тел.: 0899 25 20 11 , електронна поща: office@alpha.bg, интернет страница: https://alpha.bg.

 

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

 

 

Защита на данните на картодържателите

С регистрацията си за като потребител на услуги за онлайн разплащания чрез банкова карта, потребителят-картодържател оторизира Алфа Лайфстайл да съхранява въведените данни за него и за неговата карта в съответствие с настоящата Политиката за защита на личните данни. Алфа Лайфстайл полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за картодържателя, станала му известна във връзка с предоставяне на услугите в уебсайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица или други събития извън разумния контрол на Алфа Лайфстайл. Сигурността на данните на картодържателите е защитена чрез SSL връзка между сървъра на Алфа Лайфстайл и сървъра, обработващ плащането. При проверка на автентичността на картата, с която се извърша плащане, администраторите на уебсайта нямат достъп до защитените данни, които се обменят между картодържателя и банката, чрез която се осъществява плащането на стоки/услуги, поръчани през уебсайта.

 

Важно 

Като използвате този сайт Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели. 

 

Нормативна основа

Нашият магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни.

 

Вашите лични данни

Сайтът Ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на евентуално Ваше запитване или да Ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

 

Достъп до Вашите лични данни

При получаване на писмена молба от Ваша страна, можем да Ви разкрием Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Лични данни, които Вие предоставяте:

 

Когато регистрирате поръчка на нашият уебсайт ние събираме лична информация за Вас, включваща Вашето първо име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, пълният Ви адрес. Ако при Вашата поръчка сте поискали фактура ние събираме също името на Вашата компания, държавата и населеното място в която е регистрирана, фирмения Ви адрес, пълните имена на материално отговорното лице и нейният ЕИК номер.

 

Когато се регистрирате като търговец  на нашият уебсайт ние събираме лична информация за Вашето търговско дружество включваща дървата, населеното място, името, ЕИК номера, телефон за контакт, емеил адрес, адрес и пощенски код, също така в нашата база данни се записват името, позицията във фирмата и телефона на лицето което сте добавили за контакт.

 

При доброволна регистрация на на нашият уебсайт ние събираме лична информация за Вас, включваща Вашите пълни имена,  Вашия IP адрес и версията на вашия браузър.

 

 

Ние не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

обработващия плащането доставчик на платежни услуги

куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката

нашия счетоводител

 

Лични данни, които се събират автоматично:

 

Когато посещавате уебсайта ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на Интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

 

 

Бисквитки

 

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Анализ на Интернет трафика

 

Нашият сайт анализира потребителския Интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и / или (е) GDPR.

Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анатомизирани от страна на доставчика на техническото решение. Данните съхраняваме за период от 30 дни.

 

 

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни

 

Свържете се с нас по един от следните начини:

Алфа Лайфстайл

тел. 0899 25 20 11

имейл: office@alpha.bg